Toiminta

Väriteollisuusyhdistys ry laatii jäsenyrityksille tilastoja ja selvityksiä sekä osallistuu lainsäädäntöhankkeiden valmisteluun, yritysten turvallisuustyön kehittämiseen ja maalien standardisointiin. Lisäksi osallistumme huoltovarmuuden suunniteluun, kansainväliseen yhteistyöhön sekä alan viestintään.

Jäsenyritysten kotimaan myyntiluvut kerätään neljännesvuosittain.  Tuonti- javientitilastoja seurataan ja niistä laaditaan yhteenveto. Tilastoista laadittaan "Tilastokuvaajat" -niminen aikasarja, joka koostuu yli 10 vuoden vuosikuvaajista sekä neljännesvuosivertailuista. 

Yhdistys seuraa kotimaisten säädösten sekä EU:n direktiivien ja asetusten valmistelua sekä toimeenpanoa. Vaikutamme ehdotusten valmisteluun sekä kansallisesti että yhteystyössä alan euroopplaisen kattojärjestön CEPE:n kautta. Tietoa välitetään ja ajankohtaisia kysymyksiä kommentoidaan hallituksen ja toimikuntien kokouksissa. 

Kotimaisten säädösten sekä EU:n direktiivien ja asetusten valmistelua sekä toimeenpanoa seurataan yhdistyksen teknisessä toimikunnassa. Viime aikoina EU:n rakennustuoteasetus sekä REACH ja CLP-asetukset ovat olleet erityisen huomion kohteina. 

Yhdistys tekee aktiivista yhteistyötä alan eurooppalaisen kattojärjestön CEPE:n ja muiden Pohjoismaiden kanssa. 

Valtaosa yhdistyksen jäsenistä on sitoutunut kemianteollisuuden vapaaehtoiseen Responsible Care -vastuullisuusohjelmaan.  Siinä osallistutaan koko kemianteollisuuden ympäristö-, terveys- ja turvallisuusaiheisten seurantatietojen (indikaattoreiden) keruuseen. Niiiden avulla seurataan ja vaikutetaan tuotannon ja tuotteiden jatkuvaan parantamiseen.  Jäseniltä kerätään tietoja toimialan EHS-raportin laatimista varten. Vuosi 2014 oli Responsible Care -toiminnan 22. vuosi Suomessa. Vuonna 2013 aloitettiin Kemianteollisuus ry:n vapaaehtoinen työturvallisuuden kummihanke jäsenyritysten työturvallisuuden parantamiseksi. Väriteollisuuden jäsenyritykset osallistuivat hankkeeseen omana toimialaryhmänään. 

Maalien standardisoinnin kansallinen toimialayhteisön vastuu siirtyi vuoden 2013 alusta Kemianteollisuus ry:ltä Kemesta ry:lle, jonka Väriteollisuusyhdistys ry perusti yhdessä Kemianteollisuus ry:n ja Metsäteollisuus ry:n kanssa. Maalialan standardisointiasiat hoidettiin Kemesta ry:n kansallisessa standardisointikomiteassa (Kemesta 09 "Maalit"). 
Linkki Kemesta ry:n maalien ja lakkojen standardisointia koskeville sivuille.